Line Interactive UPS EATON 5PX 3000i RT3U (Rack / Tower)

  • Производител: EATON
  • Парт. номер: 5PX3000IRT3U
  • Вх.напрежение, V: 160-294 V (н а с т р о й в а с е в д и а п а з о н а 150-294 V), 47 д о 70 Hz (м р е ж а с 50 Hz), 56, 5 д о 70 Hz (м р е ж а с 60 Hz), 40 Hz в р е ж и м н а н и с к а ч у в с т в и т е л н о с т
  • Изх. мощност, VA: 3300VA, 230 V (+6/-10 %) (н а с т р о й в а с е н а 200V / 208V / 220V / 230V / 240V), 50/60 Hz +/- 0.1 % (а в т о м а т и ч н а н а с т р о й к а )
  • Брой изводи: 9
  • Тип изводи: 8 IEC C13 (10 A), 1 IEC C19 (16 A)
  • Защити: IEC/EN 62040-1-1 (б е з о п а с н о с т ), IEC/EN 62040-2 (EMC), IEC/EN 62040-3 (п р о и з в о д и т е л н о с т )
  • Технология: Line-Interactive
  • Други: 1 USB п о р т + 1 RS232 с е р и е н п о р т и р е л е й н и к о н т а к т и (USB и RS232 п о р т о в е т е н е м о г а т д а с е и з п о л з в а т е д н о в р е м е н н о ) +1 м и н и -т е р м и н а л е н б л о к з а д и с т а н ц и о н н о в к л ./и з к л . и д и с т а н ц и о н н о и з к л ю ч в а н е н а з а х р а н в а н е т о


Текущата оценка е 0,00. Общо гласове 0.
 
2 738,39 лв. (BGN)