Windows Home 10 64Bit Bulgarian 1pk DSP DVD

  • Производител: MICROSOFT
  • Парт. номер: KW9-00155
  • Версия: Windows 10
  • Тип на лиценза: OEM (И н с т а л а ц и о н е н д и с к и Л и ц е н з е н с т и к е р )
  • Език: А н г л и й с к и
  • Bit: 64
  • Други: З а п р о д а ж б а с к о м п ю т ъ р н а к о н ф и г у р а ц и я .


Текущата оценка е 0,00. Общо гласове 0.
 
254,60 лв. (BGN)